Vi bruger Cookies!     

         
 X     
huskeren

        REFERAT AF GENERALFORSAMLING I PAKHUSET NYKØBING SJ
                                     Mandag den 20. februar 2017

1. Leif Dige valgt som dirigent.

2. Gerly Sørensen valgt som referent

3. Valgt som stemmetællere: Pia Bak og Lise Larsen

4. Forretningsorden blev godkendt uden oplæsning

5. Formand Lissi Christophersen aflagde beretning:
 Det er nu 23. gang jeg beretter for Huskeren. Dette år vil jeg begynde med at byde velkommen til de nye medlemmer, der er kommet. Jeg håber i finder jer godt tilrette hos os.
Vi spiser mad sammen den første mandag i måneden. Det koster kr. 80,00, så er der kaffe med i prisen. Til påske triller vi æg, og bagefter spiser vi dem til et stykke sildemad. Idræt  består som oftest af boccia, her vil alle gerne vinde, det er ret spændende, hvem det bliver.
Der er også 2 udflugter om året. Forårsturen gik til Bakken, her spiste vi frokost i Bræddehytten.Derefter besøgte vi Korsbæk. Efterårsturen var rundt i Odsherred med afslutning på Vadestedet.
Vi synger, her er det forskellige der kommer og spiller for os. Sankt Hans holdt vi i Nordgårdshallen. Det var helt nyt, med indisk mad, og det smagte godt.
Vi har haft Hans Peter Tams heroppe til foredrag. Han fortalte om sin tid under 2. verdenskrig. Her var han 3 år gammel og stod sammen med sine søskende uden forældre og skulle være med til at skaffe føden og tag over hovedet. En beretning om en flugt, som var meget rørende.
Byturen gik til Asnæs. Der blev drukket kaffe - spist kage og handlet.
Den sidste var en tur til Kragerup Gods til julemarked. Der var alt hånddyppede lys, børstenbindere, bøffer, øl fra 2 bryghuse samt kager og æbleskiver og meget andet. Det var en god tur.
Julehygge, her står den på gløgg og æbleskiver. Her får vi også en julehistorie, den blev denne gang fortalt af Præsten fra Vig.
Julefrokost, her er det bestyrelsen, som laver maden. Jeg vil også takke sponsorer og tak til den øvrige bestyrelse, det var ikke gået uden jer.
Det var min beretning          Lissi
Beretningen godkendt.


6. Kasserer Poul B. Hansen fremlagde det reviderede og godkendte regnskab. Dette viste et flot resultat. Kontingenter kr. 6.300,00. Til aktiviteter er der indtægt på kr. 7.900,00 og udgifter på kr. 48.407,96.
Regnskaber godkendtes.

6a. Bladets regnskab blev fremlagt, dette viste en kassebeholdning pr. den 31.12.2016 på kr.       2.980,10    Blev taget til efterretning  

7. Kontingentet blev ved generalforsamlingen 2016 forhøjet til kr.. 125,00 pr. medlem.

8. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

9. Poul B.Hansen meddelte, at han modtog genvalg til kasserer. Dette blev modtaget med stor applaus

10. Nina Christensen genvalgt

11. Hanne Lysen genvalgtes som bestyrelsessuppleant. Pia Bak valgtes som bestyrelsessuppleant

12. Pia Bak og Benny Christophersen genvalgtes, som revisorer

13. Ellen Dige og Kamma Tønnesen valgtes som revisorsuppleanter

14. Fanebærer slettet

15. Eventuelt. Kirsten Fauerskov spurgte om, hvordan der var annonceret om turen til Kragerup Gods. Dette var kun foregået ved møderne om mandagen. Der var diverse forslag til, hvordan det kan komme ud til alle medlemmer.
Lissi meddelte at Svend Sørensen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen, Gerly Sørensen har taget over.

 Leif Dige takkede for god ro og orden.

Da generalforsamlingen var ovre, fik Svend Sørensen overrakt en vingave, som tak for de mange år han har været med i bestyrelsen for "HUSKEREN"

                                                                        Referent: Gerly Sørensen

 

 

 

 

 

 


 


Opdateret 15/04/2017

Besøg  
069459